Oppdatert: 13. juni 2014

Kort beskrivelse

MOOC står for Massive open online course og handler om å gjøre utdanning tilgjengelig for store mengder deltakere (tusenvis) helt gratis.

Faget IKT i læring (15 studiepoeng) tilbys som MOOC, helt gratis, fra 1. oktober 2014. Faget passer for lærere i Norge som ønsker å lære mer om hvordan IKT kan brukes pedagogisk i undervisning og læring.

Påmelding

Du kan melde deg på varsling her: http://bit.ly/iktlmooc , og får da tilsendt mer informasjon når det nærmer seg oppstart av MOOC-en. Det er helt uforpliktende å melde seg på denne varslingen.

Ultra-fleksibelt og samtidig strukturert

Vi mener dette er Norges mest fleksible MOOC, fordi:

Faglig innhold

Lærestoffet er satt sammen og strukturert i moduler som vist i temaoversikten nedenfor. Vi har prøvd å gjøre det både konkret og generelt på en gang slik at det blir relevant for lærere i både skoleverket, vgs og UH-sektoren. Det vil være en rekke eksempler, bilder, tekst, videosnutter og liknende for å få frem både oversikt i bredden og forståelse for feltet i dybden. Siden faget er 15 studiepoeng har vi delt inn i 15 moduler (med et lite forbehold om endringer):

Det kan se ut som at dette er et kurs av hummer og kanari med 15 veldig forskjellige temaer (vertikalt). Det er det ikke. Legg merke til at er flere røde tråder horisontalt: vurdering, video, teori, Web 2.0, digitalt innhold. Du kan se på det som en slags spiral som for hver rotasjon går mer og mer i dybden. Dermed vil du få gradvis økt din forståelse, ferdigheter og erfaringsbase.

Faget skal med andre ord gi innsikt i hvordan IKT kan brukes i undervisning. Faget er tilpasset lærere (skoleverket, vgs, høgskolesektoren) som vil lære mer om pedagogisk bruk av LMS (læringsplattformer som for eksempel itslearning eller Fronter), formativ vurdering med digitale tester, video, digitalt innhold, innholdsproduksjon, Web 2.0 og sosiale medier, og summativ vurdering med digitale tester.

Det er ikke lærebok i faget. Alt av lærestoff blir tilgjengelig gjennom læringsplattformen vi bruker. Vi har utviklet et system for presentasjon av lærestoff som heter PresentIT, hvor lærestoffet er delt opp i blokker og med til dels interaktive elementer som video, flervalgsspørsmål, avstemninger og liknende. Hensikten er å gjøre det mer motiverende for deltakerne å jobbe gjennom lærestoffet, og synliggjøre progresjon.

Lærestoffet er i hovedsak utviklet av de to faglærerne Geir Maribu og Svend Andreas Horgen, men vi bygger også på gode innholdsressurser på web. Se også avsnittet om "Kvalitet" nedenfor.Eksempel på lærestoff (om formativ vurdering) i PresentIT (klikk for stor versjon)

Arbeidskrav - blogg, medstudentvurdering og quiz-er

Faget er såkalt "asynkront" som betyr at du studerer uavhengig av tid og sted. Det vil være en klar struktur og sti gjennom lærestoff, læringsaktiviteter og arbeidskrav, og lett å vite hva du har gjort og hva som gjenstår.

For å få godkjent faget og sikre at deltakerne lærer, har vi en del obligatoriske arbeidskrav som må gjøres underveis:

Hvorfor i all verden blogg og medstudentvurdering?

La oss begrunne litt mer om hvorfor nettopp blogg brukes. Vi mener det er viktig med erfaringsutveksling med andre deltakere, siden dette er et kurs om pedagogisk bruk av IKT (hvor ulike lærere har ulike erfaringer). En effektiv og lærerik måte å sikre erfaringsutveksling og deling mellom deltakerne, er bruk av blogg. En blogg har mange blogginnlegg som eieren skriver, og den ligger i det offentlige rom på Internett (kan gjøres anonym eller begrenses om ønskelig). De fleste opplever det som både morsomt og motiverende.

Gjennom øvingsopplegget må du som deltaker skrive ulike blogginnlegg om det du lærer underveis i faget, dine egne refleksjoner, "produkter" du deler med andre (for eksempel små videoer du lager) og så videre. Du kan med fordel trekke inn din egen undervisningssituasjon i denne bloggingen slik at du får direkte nytteverdi og utbytte av faget i stedet for å jobbe med fiktive eksempler.

De som ikke er fortrolige med blogging vil få tilstrekkelig instruksjon og støtte til å komme i gang, og det går også an å anonymisere bloggskrivingen om en har ønske om det. Blogg er et veldig kraftig prosessverktøy, og etter vår mening mye bedre enn å kreve innleveringer av rapporter (ala Word, OpenOffice etc). Når vi underviser potensielt tusenvis av studenter, har vi som lærere ikke kapasitet til å lese og gi tilbakemelding på alle blogginnleggene.

Et viktig poeng med blogging er at deltakerne leser og kommenterer hverandres blogginnlegg. Ved å kjøre slik medstudentvurdering økes læringen samtidig som faglige tilbakemeldinger kommer fra medstudenter heller enn faglærerne. Hovedpoenget med blogg i dette faget er altså tredelt:

Dette høres kanskje mye ut, men vi har vært veldig bevisste på å tilpasse mengden. For at blogg skal fungere ønsker vi at den brukes hyppig underveis med mange små drypp i stedet for bare noen få større arbeider.

Frivillige læringsaktiviteter

I tillegg til "påtvunget" erfaringsutveksling gjennom medstudentvurdering, kan de som vil bidra i faglige diskusjoner i diskusjonsforumet. I Canvas er det mulig å legge opp tråder der de faglig hører hjemme og det benytter vi oss av.

Det vil også være andre frivillige læringsaktiviteter som er "bakt inn i lærestoffet".

Om faglærerne
Høgskolelektor Svend Andreas Horgen har jobbet med FoU-arbeid innen e-læring siden 2003, blant annet prosjekter om personlig læringsnettverk, videoproduksjon, vurdering og digitale tester. Har blant annet holdt en rekke foredrag og dagskurs om digitale tester, pedagogisk bruk av læringsplattformer (LMS) og bruk av Web 2.0 i undervisningen. Studieleder for det nettbaserte tilbudet til Høgskolen i Sør-Trøndelag og underviser programmeringsfag, sosiale medier og IKT i læring.

Førstelektor Geir Maribu har ledet flere større forskningsprosjekter om e-læring. Har prøvd ut mye innovativ bruk av IKT i egen undervisning, både digitale tester, video og Web 2.0. Har skrevet flere lærebøker i data, blant annet om Linux.

Kontaktinformasjon

Vurderingsform

Vurderingsformen i faget er bestått/ikke bestått basert på tre større arbeidskrav underveis. Som du sikkert har lest til nå er både blogginnlegg og quiz-er obligatoriske, men hvordan kan vi vite at disse faktisk er gjort og av høy nok kvalitet?

Du må derfor levere tre produkter i løpet av faget, blant annet en video hvor du viser til dine blogginnlegg underveis og teori du har lest i lærestoffet.

Kvalitet

Denne MOOC-en har blitt til over mange år. Et nettbasert fag av høy kvalitet må selvsagt ha godt innhold, men det må også ha god leveransekvalitet med tanke på det pedagogiske, teknologiske, administrative og andre forhold. Det er mange aktiviteter og erfaringer som har dannet grunnlag for MOOC-en:

Vi fikk støtte fra Norgesuniversitetet til å gjennomføre et prosjekt om MOOC i 2014 og 2015, der utvikling av faget "IKT i læring" er et viktig element. I tillegg utvikler vi en generell modell for MOOC i Norge, og dermed lærer vi mye om MOOC som fenomen, ulike måter å designe MOOC-tilbud på og liknende i parallell med at vi underviser vår egen MOOC.

Våren 2014 kjørte vi en såkalt PREMOOC med 25 deltakere (fortrinnsvis lærere fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Telemark fylkeskommune) hvor deltakerne testet ut plattformen Canvas og en del andre forhold. I denne pilotfasen har vi lært mye og avdekket noen potensielle problemer i forkant av MOOC-en du kan melde deg på.

I tillegg har vi brukt en systematisk tilnærming for å utvikle MOOC-faget "IKT i læring". Våren 2014 brukte vi nemlig metoden CCeD (concurrent e-learning design) som kort forklart går ut på at ulike fageksperter møtes for å designe fagtilbudet sammen. I tillegg til interne krefter med lang og variert erfaring, har følgende deltatt i designarbeidet:

Du kan også se flere detaljer om MOOC-arbeidet vårt på bloggen til Svend Andreas Horgen.

Omfang

Estimert tidsinnsats på et 15 studiepoengsfag er ca 400 timer, men det vil selvsagt variere for hver enkelt deltaker avhengig av forkunnskaper og ambisjonsnivå. Du trenger ikke ha jobbet noe særlig med IKT, men det er en fordel om du kan grunnleggende navigasjon med en datamaskin. Merk at du til en viss grad kan bruke egen undervisningspraksis i øvingsopplegget (bra for dine elever og tidseffektivt for deg).

Anbefalte forkunnskaper

Faget er myntet på lærere som underviser innenfor skole/utdanning i Norge. Du trenger ingen spesielle forkunnskaper innen IKT, men det kan være en fordel med grunnleggende IKT-forståelse, som å være fortrolig med å skrive på datamaskin, klikke deg rundt på Internett og liknende. Du lærer det du trenger av mer avanserte teknikker som for eksempel å lage en digital test, lage video, lage blogg, skrive blogginnlegg og liknende.

Programvare/Utstyr

Datamaskin med tilgang til Internett er nødvendig for å kunne gjennomføre faget. I teorien kan du basere deg på nettbrett, men det er en fordel med en datamaskin for å få til mer effektivt arbeid.

Fra en tidligere student

Motiverende og engasjerte "forelesere"! Selv om man er nettstudent og ikke ser dere, har jeg likevel følt at dere har vært rett der. Dere kan stoffet grundig og kommer med vel-reflekterte tilbakemeldinger.

For meg var det beste med fagene hvordan dere klarte å skape rom og motivasjon til egen utforskning av faget. Dere har laget en veldig fin balanse der informasjon blir gitt slik at man har et start-sted, men så utfordres vi selv til skape det vi lærer:)

-- Anne Nevin
student våren 2011 i fagene "IKT og læring" og "Samarbeidsverktøy og deling".

Til slutt

Dersom du ikke allerede har gjort det, så meld deg på varsling her: http://bit.ly/iktlmooc for å få tilsendt mer informasjon når det nærmer seg oppstart av MOOC-en. Det er helt uforpliktende å melde seg på denne varslingen.